Tärkeää tietoa

Olet siirtymässä verkkosivuston osioon, joka sisältää asiakirjoja ja tietoja (”Tarjousmateriaali”) vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta, jonka Sega Europe Limited (”Tarjouksentekijä”) on tehnyt kaikista Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio”) osakkeista, jotka eivät ole Rovion tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Tarjous”). Tutustu huolella alla oleviin tietoihin.

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä perehtymään seuraaviin tietoihin ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAIKKA MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Australian, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin tai Etelä-Afrikan ulkopuolella ja haluavat nähdä tällä verkkosivuston osiolla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Rovio ja Tarjouksentekijä eivät ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Tarjousta ei tehdä eikä osakkeita tai optioita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Tarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten vastaista tai jossa Tarjouksen tekeminen vaatisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen rekisteröintiä, hyväksyntää tai muita toimia. Tarjousasiakirjaa, siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ja mitään muuta siihen liittyvää materiaalia ei jaeta, lähetetä edelleen tai muuten välitetä alueelle tai alueelta, jossa se olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä. Tarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalveluiden kautta taikka millään tavalla tai millään välineellä (mukaan lukien mutta rajoittumatta esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai sähköisesti internetin välityksellä tai muuten), millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Tarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä. Mikä tahansa Tarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Tarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Päättäessään Tarjouksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä Rovion osakkeenomistajien ja optioiden haltijoiden tulee luottaa ainoastaan tarjousasiakirjassa esitettyihin tietoihin.

Ilmoitus osakkeenomistajille ja option haltijoille Yhdysvalloissa

Rovion yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja option haltijoille ilmoitetaan, että Rovion osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä, ja että Roviota eivät tällä hetkellä koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Tarjous tehdään Rovion, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optioista ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) mukaisten “Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltojen kansallisissa ostotarjouksissa sovellettavista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista. Erityisesti tälle sivustolle sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Tarjous tehdään Rovion Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille, joille tarjous tehdään. Kaikki tiedotusasiakirjat, mukaan lukien tällä verkkosivustolla olevat tiedot, jaetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille tavalla, joka on verrattavissa tapaan, jolla kyseiset asiakirjat välitetään Rovion muille osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Tarjouksen julkistamispäivän jälkeen ja Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Rovion osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Rovion osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla, ja Tarjoukseen sisältyvää vastiketta on korotettava siten, että se vastaa tällaista Tarjouksen ulkopuolella maksettua vastiketta. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Rovion osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Rovion arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tarjousta, lausunut Tarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Tarjousta koskevien tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana tai optioiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Rovion osakkeenomistajia ja optioiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siinä määrin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin tai optioiden haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Rovion osakkeenomistajien tai optioiden haltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, sillä Tarjouksentekijä ja Rovio ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Rovion osakkeenomistajat tai optioiden haltijat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Roviota tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän tai Rovion tai niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto ja sillä olevat tiedot sisältävät lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan ja tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän verkkosivuston sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseessä olevan tiedon julkaisupäivän mukaista asiantilaa.

Ymmärryksen vahvistaminen ja hyväksyminen

Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä esitetyt rajoitukset.

Hyväksyn, että en lähetä edelleen, siirrä tai jaa (millään tavalla, mukaan lukien sähköinen välittäminen) mitään tällä verkkosivustolla olevaa asiakirjaa joko kokonaan tai osittain kenellekään henkilölle sellaisella lainkäyttöalueella, missä tällaista jakamista voi olla rajoitettu soveltuvien lakien tai sääntelyn nojalla.

Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki Tarjousta koskevassa materiaalissa esitetyt Roviota ja sen tytäryhtiöitä koskevat tiedot on kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, mistä johtuen Tarjouksentekijällä ei ole vastuuta tällaisesta tiedosta, lukuun ottamatta sen oikeaa uudelleen esittämistä.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn” -painiketta vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistat, että asuinpaikkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista. Jos et voi antaa tätä vahvistusta, sinun täytyy painaa ”En hyväksy” -painiketta tai muulla tavoin poistua tältä verkkosivustolta.